Рентгенов лаборант

Специалност "Рентгенов лаборант"

 

Специалност „Рентгенов лаборант“ е създадена през 1972 г. В нея се подготвят рентгенови лаборанти, имащи необходимите познания по медицински, физико-технически, радиологични, социално-хуманитарни и др. науки, даващи им възможност да изпълняват редица дейности в образната диагностика, нуклеарната медицина, лъчелечението и др. области с приложение на източници на йонизиращи лъчения, подпомагащи диагностичния и лечебен процес.


 

Специалността е получила програмна акредитация от НАОА (Протокол № 18/13.07.2017) със срок на валидност 5 години.

 


Административен отговорник на специалносттаМария Шангова

Преподаватели:

  • Доц. д-р Николета Трайкова, дм
  • Доц. Екатерина Петкова, дм
  • Мария Шангова – ст. преподавател
  • Мариета Сапунджиева – ст. преподавател
  • Светлана Каридова – ст. преподавател
  • Екатерина Ставрева – ст. преподавател
  • Калинка Панамска – ст. преподавател
  • Инж. Йордан Марчев – ст. преподавател


Квалификационна характеристика
Учебни програми и учебен план
Академични стандарти