Помощник фармацевт

Специалност "Помощник фармацевт"

 


Специалността е разкрита през 1961 година.

Във времето тя се променя, развива и усъвършенства за да отговори на съвременните потребности, на новите пазарно-икономически условия.
Помощник фармацевтът е специалист, който участвува активно в лекарствоснабдяването и лекарстворазпространението. Специалистите, които се подготвят приготвят, съхраняват, отпускат лекарствени форми; билкови смеси, козметични средства, диетични продукти, санитарно-хигиенни материали и други.
Със своите компетенции специалистът “Помощник фармацевт” допринася за опазване и подобряване здравето на хората. За целта Медицински колеж – Пловдив разполага с необходимите ресурси: непрекъснато обновяваща се материално техническа база и високо квалифициран преподавателски състав.
Интересът на младите хора е голям, поради възможността за бърза и пълна реализация.

 

Ръководител на специалността:


Нина Колева


Преподаватели:Божидарка Хаджиева; Мая Янева; д-р Василка Илиева; Анна Михайлова; Нина Колева


Квалификационна характеристика
Учебни програми и учебен план

*

Актуализирана програма по Социална фармация и фармацевтично законодателство упражнения

Приета на СС Протокол №7/13.05.2015 на КС Протокол №7/25.5.2015

Държавни изпити:

Фармакогнозия

Фармакология