Медицински лаборант

Специалност "Медицински лаборант"

В Медицински колеж към Медицински университет - Пловдив се провежда обучение по специалност „Медицински лаборант” от регулираните професии на образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър“.

Специалността е получила програмна акредитация от НАОА (Протокол №17/22.06.2017 г.) с много добра обща оценка, срок на валидност на акредитацията 6 години и капацитет от 90 студенти.

В град Пловдив специалността „Медицински лаборант” е разкрита през 1961 година.

Предимство за студентите, които се обучават в Медицински колеж – Пловдив, е че колежът е университетска структура, която има дългогодишна история в сферата на висшето медицинско образование в страната ни. Това дава възможност за присъединяване към една утвърдена професионална академична общност.

Основната цел, която стои пред обучението в специалност „Медицински лаборант”, е висшето училище да обучи нов тип професионалисти, които да отговарят по мотивация и подготовка на съвременната здравна система и да бъдат конкурентноспособни на пазара на труда. Стремежът на всички участници в образователния процес е да се въвеждат все повече и по-актуални новаторски практики в обучението, да се опознае в детайли конкурентната среда и да се извоюват и затвърдят в максимална степен националните и международни позиции на преподавателите и студентите от специалността.


  Административен отговорник на специалността:

  rak_med_lab

Пенка Аргилашка

Преподаватели:

- Пенка Аргилашка - ръководител
- Доц. д-р Стефка Владева, дм
- д-р Елена Коцева - ст. преподавател
- Мария Кукуларова - ст. преподавател
- Мария Прошенска - ст. преподавател
- Мария Сайкова - ст. преподавател


Квалификационна характеристика
Учебни програми и учебен план
Клинична практика и Клинична лаборатория